Utleie

Hjem  »  Utleiebetingelser

Ladegaj AS. UTLEIEBETINGELSER

1. Ladegaj AS kan stiller med egen transport om dette er ønskelig. Men fraktkostnadder kommer i tillegg til leien.  

2. Utleid utstyr kan kun brukes av leietaker eller hans representant(er). Fremleie skal kun skje med skriftlig godkjenning fra utleier.

3. Ladegaj AS har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker. Utstyret må aldri innbygges i, eller sammenføres med annen fast eiendom.

4. Leiebeløpet betales forskuddsvis ved leieperiodens begynnelse dersom ikke annet er avtalt. Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktsbrudd.

5. Ladegaj AS har ikke forsikring som dekker skade på eller tap av utstyr når det er i leietakers varetekt. Ladegaj AS anbefaler derfor at leietaker forsikrer utstyret for å unngå å være selvassurandør. Forøvrig er leietaker eneansvarlig for all skade som oppstår på innleid utstyr, uansett skadetype og årsak. Dette gjelder også skader/slitasje på andres eiendom/gjenstander grunnet bruk av utstyret. Utstyret skal ikke benyttes utendørs, i fuktige eller støvete miljøer uten utleiers skriftlige samtykke. Eventuelle skader skal straks informeres Ladegaj AS, og tyveri/hærverk skal meldes til Politiet.

6. Hvis en avtalt leieperiode ikke overholdes av leietaker er utleier berettiget til uten varsel å kreve utstyret umiddelbart tilbakelevert til utleier, eller å hente det utleide utstyret for leietakers regning. Det samme gjelder også dersom leietaker bryter kontrakten, for eksempel ved uteblivelse av leieavgift til avtalt tid. Med avhentingsberettiget brudd hører også utleggsforretning hos leietaker, konkurs eller annen betalingsstansing.

7. Leietaker er ubetinget forpliktet til avtalt tid å tilbakelevere alt utstyret etter leieperiodens slutt, Her påløper det seg vente til kr pr time. Og er ikke berettiget til å under noen omstendigheter foreta tilbakeholdelse av utstyret til sikring mot eventuelle krav mot utleier, uansett hvilken årsak.

8. En eventuell forlengelse av leieperioden må avtales med HW senest en uke før leieperiodens utløp. Forlengelse av leieperioden skal alltid foregå skriftlig. For sen tilbakelevering av utstyr debiteres med utleiers fastsatte leiepriser.

9. Tilbakelevering av utstyret i sin helhet, eller deler av utstyret før utløpet av den avtalte leieperiode vil ikke, uten spesiell avtale om dette – berettige til nedsettelse av leien.

10. Dersom leietaker står for transport, skal transport foregå i egnet kjøretøy og på forsvarlig måte. Utleier påberoper seg retten til å godkjenne transporten.

11. Leietaker er forpliktet til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte.

12. Avbestilling:

Både muntlig og skriftlig bekreftelse er bindende.

Avtalen kan bare endres eller sies opp etter samtykke med prosjektleder.

Ved brudd eller kansellering på denne bekreftelsen kan utleier fakturere inntil 20% av avtalt sum.

Ved avbestilling senere enn 4 uker før leieperiodens start, belastes 50% av avtalt sum

Ved avbestilling senere enn 2 uker før leieperiodens start, belastes 100% av avtalt sum.

 

Epost  : geir@ladegaj.no       

Web    : www.ladegaj.no

Mob    : + 47 95 20 80 80